Ekspertyzy z taktyki i techniki interwencji i środków przymusu bezpośredniego

  • ocena poprawności użycia ŚPB ( w tym broni palnej) przez osoby do tego uprawnione w zakresie przekroczenia bądź niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia granic obrony koniecznej;
  • ocena poprawności użycia broni palnej ww. zakresie;
  • ocena gradacji i poprawnego zastosowania ŚPB w stosunku do zagrożenia;
  • ocena zachowania się funkcjonariuszy w stosunku do osób naruszających porządek publiczny w aspekcie przyjętych i zastosowanych rozwiązań taktycznych i operacyjnych;
  • ocena sytuacji taktycznej i operacyjnej w przypadku naruszenia i przywracania porządku publicznego;
  • ocena działalności operacyjnej (planistycznej) funkcjonariuszy i żołnierzy oraz ich wyszkolenia;
  • ocena metodyki prowadzonych szkoleń w zakresie ŚPB, taktyki i techniki interwencji.
 

Zapraszam do kontaktu:

tel. 501 456 612 (24 h / 7 dni w tygodniu)

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez biegłego.

Realizacja: DIANTHUS